جدول اطلاعات مربوط به شركتهاي پرتفوي سهام عدالت               تاريخ به روز رسانی: 1395/11/23

شرح بورسی غیر بورسی قطعی غیرقطعی کل شرکتها
تعداد شرکتها 35 25 49 11 60
ارزش مقطع واگذاري
(میلیارد ریال)
256062 156576 300803 111835 412638