شركتهاي داراي قيمت قطعي واگذار شده به سهام عدالت
رديف نام شركت درصد سهام تخصیص یافته به سهام عدالت رديف نام شركت درصد سهام تخصیص یافته به سهام عدالت
۱ آلومينيوم ايران- ايرالكو ۳۰% ۲۶ سايپا ۱%
۲ ايران خودرو ۱% ۲۷ سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران ۲۳%
۳ بانك تجارت ۴۰% ۲۸ سرمايه گذاري رنا ۵%
۴ بانك صادرات ايران ۴۰% ۲۹ سيمان داراب ۵۰%
۵ بانك ملت ۳۰% ۳۰ سيمان دشتستان ۳۴%
۶ بيمه دانا ۵۵% ۳۱ شهر صنعتي البرز ۲۳%
۷ پارس سويچ ۴۶% ۳۲ شهر صنعتي رشت ۲۹%
۸ پالایش نفت بندر عباس ۴۰% ۳۳ شهر صنعتي کاوه ۲۱%
۹ پالایش نفت تهران ۹۰% ۳۴ صنايع پتروشيمي خليج فارس(هلدينگ) ۴۰%
۱۰ پالایش نفت شیراز ۴۰% ۳۵ فولاد آلیاژی ایران ۳۹%
۱۱ پالایش نفت لاوان ۴۰% ۳۶ فولاد خوزستان ۳۰%
۱۲ پالايش نفت اصفهان ۴۰% ۳۷ فولاد مباركه اصفهان ۳۰%
۱۳ پالايش نفت تبريز ۴۰% ۳۸ كارخانجات مخابراتي ايران ۳۵%
۱۴ پتروشیمی ارومیه ۳۰% ۳۹ كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ۲۴%
۱۵ پتروشیمی بندر امام ۳۰% ۴۰ گل گهر ۱۱%
۱۶ پتروشیمی بوعلی سینا ۳۰% ۴۱ مخابرات ايران ۲۰%
۱۷ پتروشیمی بیستون ۳۰% ۴۲ مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران- مپنا ۲۶%
۱۸ پتروشیمی تبریز ۱۰% ۴۳ مشانیر ۴۲%
۱۹ پتروشیمی خوزستان ۳۰% ۴۴ مگا موتور ۷%
۲۰ پتروشیمی شهید تند گویان ۱۰% ۴۵ ملي صنايع مس ايران ۳۷%
۲۱ پتروشیمی فجر ۳۰% ۴۶ نیرو ترانس ۳۱%
۲۲ پتروشيمي جم ۱۵% ۴۷ حمل و نقل پتروشيمي ۲۹%
۲۳ پتروشيمي مارون ۳۰% ۴۸ دخانيات ايران ۴۰%
۲۴ پست بانک ۲۵% ۴۹ ساختمان سد و تأسيات آبياري سابير ۴۹%
۲۵ چادرملو ۲۱%
شركتهاي فاقد قيمت قطعي واگذار شده به سهام عدالت
رديف نام شركت درصد سهام تخصیص یافته به سهام عدالت رديف نام شركت درصد سهام تخصیص یافته به سهام عدالت
۱ پالایش نفت کرمانشاه ۴۰% ۷ غله و خدمات بازرگانی منطقه4 ۹۵%
۲ پالايش نفت آبادان ۴۰% ۸ غله و خدمات بازرگانی منطقه5 ۹۵%
۳ پالايش نفت شازند اراك ۳۰% ۹ مديريت توليد برق نيروگاه يزد ۴۰%
۴ غله و خدمات بازرگانی منطقه1 ۹۵% نيروگاه چرخه تركيبي يزد ۹۵%
۵ غله و خدمات بازرگانی منطقه2 ۹۵% ۱۰ ملی حفاری ایران ۴۰%
۶ غله و خدمات بازرگانی منطقه3 ۹۵% ۱۱ هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ۴۰%