جدول وضعيت سود سهام عدالت مربوط به عملكرد سال مالي 1385 تا تاريخ 1395/10/19(ارقام به ميليارد ريال)

رديف عملكرد

سال مالي

سود مصوب

مجامع عمومی شرکت‌ها

(برای سهام عدالت)

سود دریافتی از شرکت‌ها مشاركت در افزایش سرمایه شرکت‌هاي سرمايه پذير مانده طلب سود از شرکت‌ها
1 1385 3428 3348 80 0
2 1386 14869 13819 1050 0
3 1387 16711 16202 509 0
4 1388 15226 10181 5045 0
5 1389 18656 13946 4172 538
6 1390 23557 22048 740 769
7 1391 47274 33049 13066 1160
8 1392 78332 50097 12302 15933
9 1393 54501 33406 12309 8785
10 1394 31593 11190 2499 17904
11 1395 6087 0 0 6087
جمع 310234 207288 51770 51176