جدول وضعيت سود سهام عدالت مربوط به عملكرد سال مالي 1385 تا تاريخ 1395/11/23(ارقام به ميليارد ريال)

سود مصوب

مجامع عمومی شرکت‌ها

(برای سهام عدالت)

سود دریافتی از شرکت‌ها مبالغ واريزي به خزانه مشاركت در افزایش سرمایه شرکت‌هاي سرمايه پذير پرداختي به مشمولين طرح
310234 215396 202689 53337 13457