هشدار به مشمولین

هر گونه اقدام به چاپ و توزیع کارت‌ها و یا فرم هایی تحت عناوین سهام عدالت و در ازای آن دریافت وجه غیرقانونی، ممنوع و غیرقابل استناد است.